صرع و ایمنی در منزل

ایمنی در منزل شامل چه نکاتی می باشد؟
1- در هنگام استحمام، درب حمام نباید قفل باشد.
2- دوش ایمن باشد.
3- از استحمام در حمام های درب شیشه ای امتناع نمایید.
4- اگر تشنج همراه با نور است، تلویزیون و مانیتور پرش نداشته باشد،چراغی در اتاق روشن باشد،فاصله از تلویزیون 3 متر و زاویه 45 درجه باشد و از بازی های کامپیوتری با نورهای پراکنده اجتناب نماید.
طراحی وب سایت و پشتیبانی | ویرا تیم