عقب ماندگی ذهنی

به پایین بودن معنی دار عملکرد هوشی زیر سطح نرمال نسبت به مرحله تکامل کودک گفته میشود که با نقایض در رفتار انطباقی همراه است.
علت مشکل مغزی منجر شده به عقب ماندگی ذهنی شامل اختلالات ژنتیک، عوامل محیطی زیان بار،آسیب های حوالی تولد،بیماری های اکتسابی دوران کودکی و عوامل محیطی و اجتماعی است.
اگر نوع خفیف باشد با بهره هوشی 69-50 آموزش پذیر میباشد.
اگر نوع متوسط باشد با بهره هوشی 49-35  تربیت پذیر محسوب میگردد.
 نوع شدید بهره هوشی 34-20 و نوع عمیق بهره هوشی کمتر از 20 میباشد.

طراحی وب سایت و پشتیبانی | ویرا تیم