کنترل دور سر

اندازه گیری مکرر دور سر در طی دوران شیرخوارگی یعنی دوران تکامل مغز ضروری است و تا سه سالگی باید ارزیابی گردد. بزرگی یا کوچکی غیر عادی دور سر بر اساس سن باید توسط پزشک متخصص بررسی گردد و بر اساس معاینه فیزیکی و عصبی تصمیم مقتضی گرفته شود.

35 سانتی متر

میانگین دور سر در زمان تولد

44 سانتی متر

میانگین دور سر در 6 ماهگی

47 سانتی متر

میانگین دور سر در 12 ماهگی

طراحی وب سایت و پشتیبانی | ویرا تیم